ಹುನಗುಂದ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತವರುಮನೆ

ಹುನಗುಂದ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತವರುಮನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೇಟಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವನು. ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೀರಗಾದೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಣಿಸಲು ಆತ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸಗಳ ಕಿರುನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸಾಹಸ ಗಾದೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವದಾದರೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ...