ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರ

ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 450 ರಿಂದ 800 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ 750 50 ನಿಮಿಷದಿಂದ 760 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು; ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ 15052 ನಿಮಿಷದಿಂದ 16014 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವಿಭಜಿತ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯ (ಉeಚಿgಡಿಚಿಠಿhiಛಿಚಿಟ ಖegioಟಿs) ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ “ಹುನಗುಂದ ಗುಡ್ಡ” ಗಳೆಂಬ (ಊuಟಿಚಿguಟಿಜ ಊiಟಟs) ಹೆಸರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ವಲಯ (zoಟಿe)ದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 20 ಮೈಲು ಹಬ್ಬಿರುವ ಹುನಗುಂದ ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ...